Ubuntu Linux 9.10 的 MyTop QPS 修正

Ubuntu  Linux 9.10 的 MyTop 似乎有點問題(MySQL 5.1), QPS 出不來, 都一直是 0.

下載最新版也是一樣狀況 (於 mytop - a top clone for MySQL 下載 mytop-1.6.tar.gz)

閱讀全文〈Ubuntu Linux 9.10 的 MyTop QPS 修正〉