Ubuntu Linux 設定無線網卡(含 Hp Compaq Nc6000)

主要是要驅動 HP Compaq NC6000 notebook 無線網卡, 研究了幾種設法, 在此順便做個記錄.(下述挑其一安裝應該就可以了)

閱讀全文〈Ubuntu Linux 設定無線網卡(含 Hp Compaq Nc6000)〉