PHP shell_exec() 使用 Bash shell 執行

PHP shell_exec() 於 Linux 預設會使用 sh 來執行程式, 但是否些狀況會需要使用 bash 等等的 Shell, 要怎麼作呢?

閱讀全文〈PHP shell_exec() 使用 Bash shell 執行〉