Bash shell 使用 sed 做 trim 的動作

Bash shell 想要寫類似 trim() 做前後移除某個符號等動作,要怎麼做呢?

閱讀全文〈Bash shell 使用 sed 做 trim 的動作〉

PHP trim() 過濾掉重複的字元

想要過濾掉換行等字元, 最常用的就是 trim(), trim() 預設會過濾掉於 "此字串前後" 的 下述字元:

  • " " (ASCII 32 (0x20)), an ordinary space. (空白)
  • "\t" (ASCII 9 (0x09)), a tab.
  • "\n" (ASCII 10 (0x0A)), a new line (line feed). (換行)
  • "\r" (ASCII 13 (0x0D)), a carriage return.
  • "\0" (ASCII 0 (0x00)), the NUL-byte.
  • "\x0B" (ASCII 11 (0x0B)), a vertical tab.

閱讀全文〈PHP trim() 過濾掉重複的字元〉