grub 設定開機

在使用雙系統時, 最麻煩的就是XP用久了, 需要重灌的時後, 總是會把 grub 的開機給毀了, 可用以下步驟還原, 但是記得 /boot 下的 vmlinuz-version, initrd-version, root 設在哪( / 設在哪個 dev, ex: /dev/hda1)

  1. grub 進入 grub 環境
  2. root (hd0,0)
  3. setup(hd0)
  4. kernel /vmlinuz-version root=/dev/hda1
  5. initrd /initrd-version
  6. install /grub/stage1 (hd0) /grub/stage2 p /grub/menu.list
  7. boot
  8. 回到shell# grub-install /dev/hda (安裝到 MBR 去)
  9. 完成

閱讀全文〈grub 設定開機〉