Ubuntu Linux 10.04 NVIDIA 驅動影像硬體加速

Ubuntu Linux 10.04 的官方套件已經支援高清影片的 NVIDIA VGA 硬體加速(硬解)功能, 只需安裝套件即可.

閱讀全文〈Ubuntu Linux 10.04 NVIDIA 驅動影像硬體加速〉