Ubuntu 推的通用 Linux 套件格式 Snap

Ubuntu Linux 在上個月推出多種平台可以共用的通用套件格式 Snap。

閱讀全文〈Ubuntu 推的通用 Linux 套件格式 Snap〉